Kaupunkikehitys, rakentaminen ja liikenne tulevaisuuden Järvenpäässä

Järvenpäässä on eletty viime vuosina voimakasta kasvun aikaa. Hallittu kasvu turvaa verotulojen kasvun, mikä on kaupungin talouden kannalta välttämätöntä. Kaupungin kasvun hallinta on niin ikään tärkeää, jotta myös kaupungin palveluissa pystytään varautumaan asukasmäärän kasvuun.

Kasvu on mahdollista vain, jos maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen prosessit ovat sujuvia. Kaupungin tulee aktiivisesti kerryttää maaomaisuuttaan. Kaikkea maata ei ole tarkoituksenmukaista myydä asuntorakentamiseen, sen lisäksi maan vuokraamisen tulee olla aito vaihtoehto. Tämä korostuu etenkin tulevina vuosikymmeninä, kun maavaranto väistämättä pienenee nykyisestä.

Päättyvällä vaalikaudella 2017–2021 hyväksytyn maapoliittisen ohjelman periaatteita noudatetaan. Vastaavasti pidetään kiinni niistä jo tehdyistä linjauksista, jotka säätelevät uusien asuntojen kokoa. Kaupunkiin tarvitaan monipuolisesti erikokoisia asuntoja, joissa erilaiset asukkaat voivat asua.

Kaupungin kehittämisen tavoitteena tulee olla kaupunki, joka mahdollistaa monipuolisen asumisen, turvaa lähiluonnon ja virkistysalueet sekä luo edellytyksiä yritystoiminnalle. Myös kaupungin turvallisuudesta tulee huolehtia kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa. Asuntorakentamisessa avainasemassa on kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen. Joukkoliikenteen avulla turvataan sujuva liikkuminen koko kaupungin alueella kaikenikäisille.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä rakentamisella ja liikenteellä on suuri rooli. Sosialidemokraatit tukevat pyrkimyksiä resurssiviisauteen ja hiilineutraaliin kaupunkiin rakentamista ja liikennettä kehittämällä. Paikallisesti voidaan tehdä paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Kaupungin kasvu pidetään hallittuna. Kasvu suhteutetaan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja palveluverkon kykyyn mukautua muuttuvaan asukasmäärään.
 • Kaupunkia kehitetään niin nykyisten kuin uusienkin asukkaiden toiveiden mukaisesti.
 • Kaupunki kerryttää aktiivisesti maavarantoaan. Kaupungin omistamaa maata ei vain myydä, sitä myös vuokrataan asuntorakentamiseen ja yritystoimintaan.
 • Kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen prosessit pidetään sujuvina, jotta kaupunki ei omalla toimimattomuudellaan muodostaisi esteitä kaupungin kehittymiselle.
 • Asuntorakentamisessa huomioidaan monipuolisuus sekä kohtuuhintainen vuokra- ja omistusasuminen. Myös perheasuntojen tarjonnasta huolehditaan rakentamisessa.
 • Rakentamisen esteettömyys on itsestäänselvyys kaikessa rakentamisessa.
 • Kaavoituksessa huomioidaan myös elinkeinoelämän tarpeet sekä luodaan edellytykset yritystoiminnan syntymiselle ja sijoittumiselle Järvenpäähän.
 • Joukkoliikenteen    palvelutaso   pidetään sellaisena, että liikenteen erilaiset palvelut mahdollistavat kaikenikäisille kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen liikkumisen kaupungissa.
 • Liityntäpysäköinnille on varattu tilaa erityisesti asemanseuduilta ja sen avulla tuetaan kestävän kehityksen mukaista liikkumista.
 • Kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioidaan ennakoivasti turvallisuus. Kävellen, pyöräillen, autolla ja joukkoliikenteellä on turvallista liikkua.
 • Perhelän hanke toteutuu vetovoimaisena ja laajasti kaupunkilaisia palvelevana korttelina.
 • Aiempina vuosina kesäisin kokeiltu fillarikontti tuodaan takaisin kaupungin julkisen liikenteen valikoimaan. Kontista voi vuokrata polkupyöriä ja tehdä pyörään pieniä korjauksia.
 • Kaupunki huolehtii aktiivisen edunvalvontansa avulla siitä, että paikallinen poliisiasema palveluineen säilyy jatkossakin Järvenpäässä.