Pasi Koskinen: Järvenpäästä lapsiystävällisempi kaupunki

Lapsuusvaihe vaikuttaa ihmisen elämään hyvin merkittävästi. On siis syytä kysyä, kuinka kaupunki voi ottaa tämän päätöksenteon valmistelussaan huomioon.Kaupungin päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi lapsien hyvinvointiin ja lasten oikeuksiin. Pahimmillaan päätökset voivat lisätä lasten ja nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä. 

Päätöksenteossa perusasia on valmisteluun panostaminen eli hyvä monipuolinen valmistelu. Lasten kannalta tällöin puhutaan lapsivaikutusten arvioinnin tärkeydestä. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu kaikenikäisiin lapsiin eli alle 18-vuotiaisiin. Arkikielellä kysymys on siis lapsista ja nuorista. 

Miksi lapsivaikutusten arviointi on tarpeen tehdä ja mitä lisäarvoa se tuo? Lapsivaikutusten arviointi tuo tarvittavaa tietoa lapsiin vaikuttavan päätöksenteon perustaksi. Se mahdollistaa lasten etujen huomioon ottamisen päätöksenteossa. Se tuo esiin vaikutukset lasten hyvinvointiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Se on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus. Julkisen vallan muun muassa kunnanon turvattava ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen. Sopimuksen lisäksi myös lainsäädäntömme sisältää lakeja, jotka edellyttävät lapsivaikutusten tekemistä. Lapsivaikutusten arviointi on tärkeä osa lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa ja lasten oikeuksien edistämistä ja turvaamista. Lapsivaikutusten arvioinnin tulisi olla säännönmukainen osa valmisteluprosessia.

Lapsivaikutusten arviointi tuo esiin sellaisen suuren ryhmän, jonka ääni ei muutoin päätöksenteossa välttämättä kuulu. Itselläni on kokemusta työskentelystä lainvalmistelusta vastaavana virkamiehenä. Kokemuksesta voin vahvistaa, että monipuolinen eri näkökulmat huomioon ottava vaikutusarviointi edisti merkittävästi lakihankkeiden laatua ja etenemistä. Kaupungin päätöksenteossa monipuolinen vaikutusarviointi parantaa luottamusta virkamiesten ja luottamuselinten (valtuusto, hallitus, lautakunnat) välillä. Vaikutusten arviointi lisää myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta.  Vaikutusarvioinnit, kuten lapsivaikutusten arviointi, lisäävät edellytyksiä tehdä päätöksiä sopuisasti. Siksikin lapsivaikutusten arvioinnin tulisi olla säännönmukainen osa valmisteluprosessia. Lapsivaikutusten arviointi ja lasten ja nuorten edustuksellisen osallistumisen muodot, kuten nuorisovaltuusto, täydentävät toisiaan. Lasten ja nuorten näkökulma saadaan mukaan päätöksentekoon luomalla rakenteita, joiden kautta vaikutukset lapsiin ja nuoriin tulevat esiin. Säännönmukainen lapsivaikutusten arviointi olisi iso askel kohti lapsiystävällisempää Järvenpäätä.  

Pasi Koskinen

kassanjohtaja, OTK, varatuomari

varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen

ehdolla valtuustoon (sd.)