Kuntavaaliohjelma 2021-2030

Kunnat ovat tulevina vuosina suurten muutosten edessä. Voimistuva eriarvoistumiskehitys, kuntatalouden tiukentuminen ja ilmastonmuutos ovat niitä aikamme muutoshaasteita, jotka koskettavat jokaista kuntaa ja niiden asukkaita. Kuntien tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, miten muutoshaasteisiin vastataan. Tässä työssä avainasemassa ovat kuntien päätöksentekijät.

Sosialidemokraatit etsivät ratkaisuja näihin muutoshaasteisiin. Uskomme, että parempaa tulevaisuutta voidaan rakentaa oikeilla poliittisilla ratkaisuilla. Emme pidä muutoksen suuntaa vääjäämättömänä, meille se on tilaisuus vaikuttaa. Kunnissa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan sosialidemokraattista politiikkaa, jossa uskalletaan katsoa rohkeasti tulevaisuuteen.

Koronapandemia ei ole poistanut eriarvoistumisen, kuntatalouden tai ilmastonmuutoksen haasteita. Päinvastoin se on vain voimistanut näitä muutoshaasteita. Koronakriisi ei kuitenkaan jatku ikuisesti. Siksi päätöksenteossa on katsottava myös koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Järvenpään sosialidemokraattien tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki. Meille Järvenpää on aidosti monikulttuurinen, suvaitsevainen ja avoin kaupunki. Tässä vaaliohjelmassa esittelemme tavoitteemme, jotka toteuttamalla kuljetaan kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkia vuosina 2021–2030.

Eriarvoistumisen, kuntatalouden tai ilmastonmuutoksen haasteita ei ratkaista yhdessä vaalikaudessa. Tarvitsemme politiikkaa, jossa asioita katsotaan pidemmällä aikavälillä. Siksi tässä vaaliohjelmassa tavoitteet on asetettu 2030-luvulle, useamman vuoden päähän. Ohjelmaamme tulee tästä syystä lukea useamman nelivuotiskauden ohjelmana.

Matka kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkia alkaa kevään 2021 kuntavaaleista. Tähän työhön Järvenpään sosialidemokraatit kutsuvat kaikki mukaan!

Oikopolut vaaliohjelman lukuihin:
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä | Nuoret ja toisen asteen koulutus tulevaisuuden Järvenpäässä | Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä | Kaupunkikehitys, rakentaminen ja liikenne tulevaisuuden Järvenpäässä | Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuuden Järvenpäässä | Kaupungin talouden ja työllisyyden hoito tulevaisuuden JärvenpäässäVarhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalan. Kaupungin tarjoamilla laadukkailla varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluilla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti eriarvoistumiskehitykseen ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kaikessa lapsia, nuoria ja perheitä koskevissa kaupungin päätöksissä tulee vahvistaa vaikutusten ennakkoarviointia.

Kaupungin heikentyneen taloustilanteen vuoksi Järvenpäässä on jouduttu tekemään muutoksia myös varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Näiden muutosten vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on seurattava pitkäjänteisesti, jotta korjausliikkeiden tekeminen olisi tarvittaessa mahdollista. Tulevina vuosina kaupungin taloustilanteen mahdollisesti kohentuessa lisää resursseja on kohdennettava lasten, nuorten ja perheiden keskeisiin palveluihin.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon on kohdistunut viime vuosina monia muutospaineita. Koska kaupunki kasvaa, palveluverkko tulee pitää riittävän kattavana. Muutokset palveluverkkoon tulee tehdä ennakkovaikutukset arvioiden ja asukkaita kuullen. Terveet ja turvalliset tilat on turvattava niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin.

Muutokset kouluverkossa ovat nostaneet esiin perheiden huolen lasten ja nuorten koulutien turvallisuudesta. Sosialidemokraatit haluavat taata turvallisen koulutien jokaiselle. Seuraavalla vaalikaudella on otettava ensiaskeleet kaupungin kehittämiseksi niin, että kokemus koulutien turvallisuudesta vahvistuu, kuljettiinpa kouluun mistä kaupunginosasta tahansa.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Vaikutusten ennakkoarviointia lapsia, nuoria ja perheitä koskevassa päätöksenteossa vahvistetaan. Jo tehtyjen päätösten vaikutuksia seurataan pitkäjänteisesti.
 • Varhaiskasvatuksen toimintamuodot turvataan ja alueellisesta saatavuudesta huolehditaan.
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot pidetään kohtuullisina ja kaupungin taloudellisen tilanteen kohentuessa ryhmäkokoja pyritään pienentämään.
 • Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa turvataan resurssit lapsen yksilölliseen tukeen.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstöresursseista huolehditaan pitkäjänteisesti.
 • Perusopetuksen kouluverkkoa pidetään kattavana. Kouluverkkoon tehtävien muutosten vaikutuksia seurataan ja erityisesti koulumatkojen turvallisuutta parannetaan.
 • Perusopetus on jatkossakin maksutonta, eikä esimerkiksi luokkaretkien maksullisuus saa asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan koulutoiminnan arjessa.
 • Vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua lasta ja lapsen kasvuympäristöä koskeviin keskusteluihin sekä päätöksiin koulun kautta.
 • Jokaiselle nuorelle tehdään seitsemännellä luokalla hyvinvointiselvitys, jonka tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä.
 • Kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssi toteutuu. Kaupunki etsii yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja myös koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen.


Nuoret ja toisen asteen koulutus tulevaisuuden Järvenpäässä

Järvenpäässä toisen asteen koulutuksesta vastaavat kaupunki lukiokoulutuksen osalta ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ammatillisen koulutuksen osalta. Marinin hallituksen uudistus oppivelvollisuuden laajentamisesta merkitsee muutoksia myös Järvenpäässä, joista tärkeimpänä toisen asteen maksuttomuuden toteutuminen. Kaupungin on tuettava lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen edellytyksiä toteuttaa toisen asteen maksuttomuus.

Sosialidemokraateille on tärkeää, että toisen asteen koulutuksen saatavuus pysyy jatkossakin korkealla Järvenpäässä. Mahdollisuus monipuoliseen toisen asteen koulutukseen lyhyiden etäisyyksien päässä on arvokas ja varjelemisen arvoinen asia Keski-Uudellamaalla. Kaupungin tulee olla aktiivinen yhteistyökumppani Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän suuntaan.

Järvenpään on oltava viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka myös nuorille. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä monipuolisten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamista nuorille. Niin ikään nuorten matalan kynnyksen palveluista on huolehdittava yhteistyössä erityisesti Keusoten kanssa. Nuorten syrjäytymiseen ja lisääntyvään pahoinvointiin on etsittävä aktiivisesti uusia ratkaisuja.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Järvenpään lukio säilyy monipuolisena, vetovoimaisena ja kustannustehokkaana lukiona.
 • Keski-Uudellamaalla on tarjolla monipuolista ja laadukasta ammatillista koulutusta.
 • Kaupunki huolehtii siitä, että hallituksen valtakunnallinen uudistus oppivelvollisuuden laajentamisesta kattamaan koko toisen asteen viedään onnistuneesti toteutukseen.
 • Toisen asteen kurssitarjontaan lisätään Nuoren mielen ensiapu -kurssi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten mielenterveysongelmia ja tukea jaksamista.
 • Kaupunki etsii yhdessä Keusoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa uusia ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ja viime vuosina voimistuneen pahoinvoinnin vähentämiseksi.
 • Nuorisovaltuuston asemaa osana päätöksentekoa vahvistetaan entisestään, mikä tarkoittaa nuorisovaltuuston kuulemista nykyistä monipuolisemmin ja useammin päätöksenteossa.


Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden tarkoituksena on ylläpitää kaupunkilaisten hyvinvointia, tarjota elämyksiä ja mahdollistaa elinikäinen oppiminen kaikenikäisille. Näiden palveluiden järjestämisessä tärkeä rooli on Keski-Uudenman Musiikkiopistolla, Järvenpään Opistolla sekä kaupungissa toimivilla yhdistyksillä, yhteisöillä ja seuroilla.

Kaupunki ei voi tehdä, eikä sen tule tehdä, itse kaikkea. Erityisesti sivistyksen, vapaa-ajan ja kulttuurin palveluissa kaupungin rooli on ennen kaikkea luoda edellytyksiä. Esimerkiksi monipuolisen liikuntapaikkarakentamisen ja kohtuuhintaisten tilojen avulla kaupunki voi edistää niin omaehtoista kuin yhdistystenkin sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa.

Järvenpään tulee olla jatkossakin kukoistava kulttuurikaupunki, jossa asukkailla on mahdollisuus tehdä, kokea ja nähdä kulttuuria tapahtumissa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa. Kulttuuri on myös avain matkailun ja kaupungin näkyvyyden edistämiseen. Sosialidemokraateille kulttuurikaupungissa yhdistyy historian ja juurien tuntemus, mutta myös tulevaisuuden ymmärrys.

Sivistys-, vapaa-aika ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta myös muilla, kuin suomen kielellä, tulee entisestään vahvistaa. Tämä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Palveluiden monikielisyys palvelee myös matkailun edistämistä.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden resurssit turvataan. Kaikille kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, harrastamiseen ja elämyksiin.
 • Kirjasto, taidemuseo ja uimahalli pidetään jatkossakin laadukkaina ja vetovoimaisina.
 • Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille kaupunkilaisille.
 • Kaupunki mahdollistaa tila-, vuokra- ja avustuspolitiikallaan niin omaehtoista kuin yhdistysten sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa.
 • Kulttuuria hyödynnetään yhä vahvemmin kaupungin markkinoinnissa ja matkailussa. Vanhankylänniemestä kehitetään kaupungille vetovoimainen matkailukohde.
 • Digitalisaatio on vahvasti mukana kaupungin sivistyspalveluissa ja uutta teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi opistojen toiminnassa.
 • Opistojen kurssimaksut pidetään kohtuullisina, eivätkä maksut muodostu esteeksi esimerkiksi pienituloisten osallistumiselle kurssitoimintaan.
 • Kaupunki on yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen kumppani, joka purkaa harrastamisen esteitä ja auttaa yhdistyksiä kehittämään toimintaansa yhä tavoittavammaksi.
 • Kaupungin kolmannen sektorin tilapolitiikan lähtökohtana on, että yhdeltäkään yhdistykseltä tai yhteisöltä ei viedä muutostilanteessa tiloja ilman, että ensin kartoitetaan korvaava tila yhdistyksen toiminnalle.


Kaupunkikehitys, rakentaminen ja liikenne tulevaisuuden Järvenpäässä

Järvenpäässä on eletty viime vuosina voimakasta kasvun aikaa. Hallittu kasvu turvaa verotulojen kasvun, mikä on kaupungin talouden kannalta välttämätöntä. Kaupungin kasvun hallinta on niin ikään tärkeää, jotta myös kaupungin palveluissa pystytään varautumaan asukasmäärän kasvuun.

Kasvu on mahdollista vain, jos maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen prosessit ovat sujuvia. Kaupungin tulee aktiivisesti kerryttää maaomaisuuttaan. Kaikkea maata ei ole tarkoituksenmukaista myydä asuntorakentamiseen, sen lisäksi maan vuokraamisen tulee olla aito vaihtoehto. Tämä korostuu etenkin tulevina vuosikymmeninä, kun maavaranto väistämättä pienenee nykyisestä.

Päättyvällä vaalikaudella 2017–2021 hyväksytyn maapoliittisen ohjelman periaatteita noudatetaan. Vastaavasti pidetään kiinni niistä jo tehdyistä linjauksista, jotka säätelevät uusien asuntojen kokoa. Kaupunkiin tarvitaan monipuolisesti erikokoisia asuntoja, joissa erilaiset asukkaat voivat asua.

Kaupungin kehittämisen tavoitteena tulee olla kaupunki, joka mahdollistaa monipuolisen asumisen, turvaa lähiluonnon ja virkistysalueet sekä luo edellytyksiä yritystoiminnalle. Myös kaupungin turvallisuudesta tulee huolehtia kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa. Asuntorakentamisessa avainasemassa on kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen. Joukkoliikenteen avulla turvataan sujuva liikkuminen koko kaupungin alueella kaikenikäisille.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä rakentamisella ja liikenteellä on suuri rooli. Sosialidemokraatit tukevat pyrkimyksiä resurssiviisauteen ja hiilineutraaliin kaupunkiin rakentamista ja liikennettä kehittämällä. Paikallisesti voidaan tehdä paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Kaupungin kasvu pidetään hallittuna. Kasvu suhteutetaan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja palveluverkon kykyyn mukautua muuttuvaan asukasmäärään.
 • Kaupunkia kehitetään niin nykyisten kuin uusienkin asukkaiden toiveiden mukaisesti.
 • Kaupunki kerryttää aktiivisesti maavarantoaan. Kaupungin omistamaa maata ei vain myydä, sitä myös vuokrataan asuntorakentamiseen ja yritystoimintaan.
 • Kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen prosessit pidetään sujuvina, jotta kaupunki ei omalla toimimattomuudellaan muodostaisi esteitä kaupungin kehittymiselle.
 • Asuntorakentamisessa huomioidaan monipuolisuus sekä kohtuuhintainen vuokra- ja omistusasuminen. Myös perheasuntojen tarjonnasta huolehditaan rakentamisessa.
 • Rakentamisen esteettömyys on itsestäänselvyys kaikessa rakentamisessa.
 • Kaavoituksessa huomioidaan myös elinkeinoelämän tarpeet sekä luodaan edellytykset yritystoiminnan syntymiselle ja sijoittumiselle Järvenpäähän.
 • Joukkoliikenteen    palvelutaso   pidetään sellaisena, että liikenteen erilaiset palvelut mahdollistavat kaikenikäisille kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen liikkumisen kaupungissa.
 • Liityntäpysäköinnille on varattu tilaa erityisesti asemanseuduilta ja sen avulla tuetaan kestävän kehityksen mukaista liikkumista.
 • Kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioidaan ennakoivasti turvallisuus. Kävellen, pyöräillen, autolla ja joukkoliikenteellä on turvallista liikkua.
 • Perhelän hanke toteutuu vetovoimaisena ja laajasti kaupunkilaisia palvelevana korttelina.
 • Aiempina vuosina kesäisin kokeiltu fillarikontti tuodaan takaisin kaupungin julkisen liikenteen valikoimaan. Kontista voi vuokrata polkupyöriä ja tehdä pyörään pieniä korjauksia.
 • Kaupunki huolehtii aktiivisen edunvalvontansa avulla siitä, että paikallinen poliisiasema palveluineen säilyy jatkossakin Järvenpäässä.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Keski-Uudellamaalla vastaa Keusote. Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa vastuu näistä palveluista siirtyy edelleen Keski-Uudenmaan maakunnan vastuulle. Sosialidemokraatit tukevat Marinin hallituksen pyrkimystä siirtää pysyvästi sote-palvelut kuntaa leveämmille harteille.

Koronakriisi, kuntayhtymän perustamiseen liittyvät haasteet ja kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ovat vaikeuttaneet Keusoten toimintaa. Haasteista huolimatta sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja laadukkaasti. Perusterveydenhuoltoon panostamalla kyetään vähentämään tarvetta kalliin erikoissairaanhoidon käytölle, josta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Niin Keusoten kuin tulevan maakunnankin aikana sosialidemokraattien kärkitavoitteina ovat sujuva hoitoon pääsy, ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen ja monipuolisten palveluiden tarjoaminen kaikenikäisille matalalla kynnyksellä. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen (JUST) toimintaa tulee seurata ja kehittää jatkuvasti käyttäjiä kuunnellen.

Niin ennen sote-uudistuksen toteutumista, kuin sen jälkeenkin, kaupungin tulee vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita tulee tarjota kaikenikäisille kuntalaisille. Hyte on tulevaisuuden kunnan ydintoimintaa.

Järvenpäässä ikääntyneiden osuus kasvaa nopeasti. Tämä lisää entisestään tarvetta toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Sosialidemokraattien tavoitteena on, että palveluiden ja tukevien toimenpiteiden avulla jokaiselle ikäihmiselle turvataan arvokas vanhuus.

Järvenpään sosialidemokraattien tavoitteena on:

 • Turvata kaikissa Keusoten järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sujuva ja oikea-aikainen hoitoon ja palveluun pääsy. Tämä koskee etenkin hoitaja- ja lääkärivastaanottoa sekä sosiaalityön palveluja.
 • Panostaa perusterveydenhuoltoon, jotta erikoissairaanhoidon käytöltä vältyttäisiin.
 • Taata ikäihmisille    arvokas vanhuus kotiin tuotavien palveluiden, kotihoidon ja palveluasumisen sekä monipuolisen hyvinvointia tukevan toiminnan avulla.
 • Siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, mikä vähentää tarvetta myöhemmälle raskaampien palveluiden käytölle.
 • Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen erityisesti asiakkailta ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.
 • Lasten, nuorten ja perheiden sekä erityisryhmien tarpeiden huomioiminen palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa koko kuntayhtymän alueella.
 • Keusotessa laaditaan mielenterveysstrategia,  jonka keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntayhtymän alueella.
 • Eläkeläisneuvoston ja vammaisneuvoston asemaa vahvistetaan, mikä tarkoittaa neuvostojen kuulemista nykyistä monipuolisemmin ja useammin päätöksenteossa.


Kaupungin talouden ja työllisyyden hoito tulevaisuuden Järvenpäässä

Koronapandemia ja koko kuntakenttää koskevat talouden haasteet näkyvät myös Järvenpäässä. Hyvin hoidettu kuntatalous on edellytys kaupunkilaisten palveluiden turvaamiselle pitkällä aikavälillä. Sosialidemokraateille kaupungin taloudenhoidossa on tärkeintä oikeudenmukaisuus ja mahdollisten sopeutustoimien vaikutusten arviointi jo etukäteen.

Jotta kaupungin talous pysyisi kestävällä pohjalla, verotulojen on välttämätöntä kasvaa. Tämä toteutuu parhaiten silloin, kun kaupungin asukasluku kasvaa. Siksi sosialidemokraatit pitävät väestönkasvua myös avaimena talouden kestävään hoitoon. Mahdollisia sopeutustoimia tehtäessä veronkorotuksia ei pidä sulkea ideologisesti pois työkalupakista, jos niille on tarvetta.

Jos kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee entisestään, sopeutuksia tulee tehdä niin, että toimet eivät tuota enemmän välillisiä kustannuksia kuin ne säästävät. Rakenteelliset uudistukset kunnan ja Keusoten omassa toiminnassa ovat myös mahdollisuus vakauttaa talouden perustaa. Tekemällä eri tavoin ja uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa tuottavuushyötyjä.

Vastuu työllisyydenhoidosta jakautuu tällä hetkellä osin Järvenpäälle, osin Keusotelle. Sosialidemokraattien mielestä kaupungissa ja Keusotessa tulisi pohtia entistä enemmän sitä, miten työllisyydenhoidossa voitaisiin saavuttaa myös kaupungin taloutta hyödyttäviä ratkaisuja.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

 • Talouden tasapainottaminen tehdään oikeudenmukaisesti. Vaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa tulee ulottaa vahvemmin myös taloudenhoitoon. Tehtyjen päätösten vaikutuksia tulee niin ikään seurata pitkäjänteisesti.
 • Veronkorotuksia ei suljeta ideologisesti pois taloudenhoidon keinovalikoimasta, vaikka veronkorotuksiinkaan ei tule kevyin perustein ryhtyä.
 • Tuottavia investointeja uskalletaan tehdä myös lainarahalla. Kaikkien uusien investointien toteuttamisessa arvioidaan niiden kustannus-hyöty-suhdetta.
 • Nuorten työllisyyskummitoiminta vakiinnutetaan ja sen käyttöä laajennetaan nykyisestä.
 • Kaupunki ja Keusote työllistävät nuoria kesätöihin ja tiivistävät yhteistyötään kaikenikäisten asukkaiden työllisyyden tukemiseksi.
 • Kaupunki pyrkii aktiivisesti houkuttelemaan uusia yrityksiä sijoittumaan muun muassa yritysalueille. Jo kaupungissa toimivat yritykset sitoutetaan kaupunkiin vuoropuhelun ja toimivan yritysyhteistyön keinoja käyttämällä.
 • Työllisyydenhoidon keskeisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, mikä pienentää myös kaupungille koituvia kuluja työmarkkinatuen kuntaosuudesta.