Järkevällä taloudella luodaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia

Etusivu

Kuntataloudessa ei säästetty euro aina tarkoita toiminnan taloudellisuutta pitkällä tähtäimellä. Jokaisella satsatulla eurolla on merkityksensä, jonka taloudellinen vaikutus voi joskus realisoitua vasta pitkän ajan kuluessa.  Vääristä kohdista säästäminen voi käydä hyvin kalliiksi kun huomioidaan kokonaisvaikutukset. Toisaalta panostaminen joihinkin asioihin voi estää monen kalliiksi tulevan vaikutuksen toteutumisen. Leikkaukset esimerkiksi varhaiskasvatuksesta voivat aiheuttaa tulevaisuudessa leikkauksia paljon suuremmat kustannukset ja epäinhimillistä kärsimystä monille.

Säästäminen, joka saa aikaan perusinfrastruktuurin murenemista on hölmöläisten peitonjatkamista. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja sellaisiin rakenteisiin investointi, joiden tarve tiedetään lähiaikoina järkeviksi, on hyvä tehdä nyt kun rahan hinta kunnille on erityisen edullinen ja kun työvoimasta on ylitarjontaa. Kunnan varallisuus ei heikkene jos otetaan taseen toiselle laidalle velkaa ja toiselle varallisuutta.

Myös kuntalaisiin, nykyisiin ja tuleviin, satsaaminen on investointi. Onnistuessaan se turvaa hyvinvointia ja estää pahoinvointia sekä syrjäytymistä. Kylmästi taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämä investointi estää kalliiksi käyvien vahinkojen torjuntatarvetta ja siten esimerkiksi vähentää tulevaisuuden kustannuksia. Ennaltaehkäisy on pitkällä tähtäimellä aina edullisinta.

Tulopuolella uudistuksen jälkeen korostuvat yhteisö- ja kiinteistöverot. Kunnallisveroa on tällä vaalikaudella korotettu 0,25 % ja kiinteistöveroa nostettiin taloutta tasapainottaessa kuluneella valtuustokaudella. Järvenpään sosialidemokraatit ovat halunneet pitää veronkorotukset yhtenä osana tasapainottamisen työkalupakkia, mutta emme kannata tulo- tai kiinteistöveroprosentin korottamista ilman painavia taloudellisia perusteita.

Taloudellisuus on aina pitkäjänteistä toimintaa eikä sitä voi arvioida tilikauden tai edes valtuustokauden tähtäimellä. Kuntataloudessa on pystyttävä erottamaan investoinneista ja toimeliaisuuden ylläpidosta johtuva velkaantuminen ”syömävelasta”.  Syömävelka tarkoittaa päivittäisten kulujen maksamista sellaisella velanotolla, joka ei tulevaisuudessa muutu omaisuudeksi tai tuota muutenkaan mitään pysyvää. Investointien toteuttamiseksi otettu velka taas lisää vaurautta ja edistää tulevien sukupolvien hyvinvointia.

Kuntavaaleissa valittava valtuusto päättää ylimpänä toimielimenä kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sote- ja maakuntauudistus merkitsee kuntatalouden kannalta historiallista muutosta, johon tulevan valtuuston on reagoitava joustavasti ja innovatiivisesti. Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa uudistusten vaikutuksista kuntatalouteen ja kuntien aseman kokonaisuuteen. On vain arvailuja.

Kun osa Järvenpään kustannuksista ja vastaavasti verotulopohjaa ja valtionosuuksia siirtyy maakunnan vastuulle, voidaan karkeasti ottaen todeta, että käyttötalouden volyymi puolittuu. Toisaalta sosiaali- ja terveysmenot ovat kuntataloudessa kustannuksiltaan epävarmin tekijä talousarviossa.

Järvenpään toimintamenoista sivistystoimen painoarvo tulee uudistuksen jälkeen kasvamaan. Talouden tasapainottamisen osalta sopeuttamispaineet tulevat kohdistumaan sinne. Järvenpäässä taloutta on tasapainotettu koko kuluvan valtuustokauden ajan. Kipeitä päätöksiä on jouduttu tekemään, mutta tästä johtuen olemme paremmassa asemassa kuin moni muu kunta.

Järvenpään sosialidemokraatit katsovat, että varhaiskasvatukseen ja sivistykseen, lapsiin sekä lapsiperheisiin panostaminen on tulevaisuuteen satsaamista ja sopeuttaminen tulisi tapahtua pikemminkin rakenteellisesti ja uusia kustannustehokkaita toimintatapoja käyttäen kuin leikkaamalla ja toimintaedellytyksiä huonontamalla.

Järvenpään henkilöstö tulee nähdä voimavarana, ei varavoimana. Nykyaikainen kunta on halutessaan houkutteleva ja luotettava työnantaja, joka on tasa-arvoinen ja joustava, sekä taitaa hyvän henkilöstöpolitiikan. Sitoutunut ja työssään viihtyvä hyvinvoiva henkilöstö on koko kunnan etu. Henkilöstön osaamista ja ammattitaidon ylläpitoa on tuettava, koska niistä on saavutettavissa hyötyä toimintaan, mutta myös mahdollisuuksia löytää uusia toimintatapoja, jotka hyödyttävät koko kuntaa.

Järvenpään sosialidemokraatit ovat sitä mieltä, että lomautusten tie on käytetty loppuun. Kunnan talouden haasteita ei ratkaista lomauttamalla tai irtisanomalla. Järvenpäässä on hallintoa kevennetty talouden tasapainottamisen nimissä rankasti. Johtajien vakansseja on vähennetty ja tehtäviä yhdistetty niin, että työtaakka palvelu- ja avainaluejohtajilla on lisääntynyt jo yli sen, mitä voi katsoa järkeväksi. Henkilöstö tarvitsee johtajan, jolla on aikaa tukea tulevassa muutoksessa, toimintatapojen kehittymisessä ja uusien luomisessa.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

Kommentoi